Nghichvl.com ! is your best source of fun.

Personalise

Language detected from Browser is: English and it's selected for you.

Section Heading

Không ai cười nhiều lần cho một câu chuyện.

KHÔNG AI CƯỜI NHIỀU LẦN CHO CÙNG MỘT CÂU CHUYỆN
Người ta cứ hay hỏi: "Sao anh suốt ngày tươi cười vậy... không buồn bao giờ à?"
Buồn chứ! Có phải là cắn cỏ suốt ngày đéo đâu mà không biết buồn...
Cơ mà ta luôn phải tự tìm cách giải thoát cho mình thôi...
Không ai cười nhiều lần cho cùng một câu chuyện, vậy cớ gì cứ phải buồn mãi ...

-------------------
Nguồn: Gaur Gopal Das

Section Heading

Close