Section Heading

 

Đứng về lẽ phải, nhưng hãy trân trọng con người!

ương Giang đáng giận, đáng trách khi đã có những lời xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân nhưng cũng đáng thương khi bị người ta lôi giới tính ra để công kích, xúc phạm.
Vẫn biết, chúng ta cần đứng về lẽ phải, nhưng hãy trân trọng con người!
Đóng lại